Zasady wykonania projektu z Mikroekonometrii (2017/18)

 1. Praca musi być napisana samodzielnie. Plagiat = ocena niedostateczna z ćwiczeń
 2. Wszystkie nawiązania do literatury (łącznie ze źródłami internetowymi) muszą być odpowiednio opisane (autor, tytuł, rok i miejsce wydania i numer strony), a dokładne cytaty wyraźnie zaznaczone.
 3. Przedmiotem projektu jest analiza empiryczna na podstawie mikrodanych: (a) z użyciem metod poznanych na zajęciach, (b) z zastosowaniem STATA.
 4. Temat i źródło danych powinny być uzgodnione z prowadzącym ćwiczenia - do końca kwietnia mailowo
 5. W przypadku większych projektów możliwe jest ich wykonanie w grupach 2-3 osobowych - po uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenia
 6. Opis powinien być krótki (7-12 stron + załączniki), sugerowany układ: punkty kursywą można pominąć:
  • motywacja - dlaczego badanie jest ważne, do czego mo»na je wykorzystać itp.
  • zarys teorii na której oparto badanie
  • przedstawienie danych - źródło, ile obserwacji, rodzaj (przekrojowe, panelowe), zawartość (ankieta, sprawozdanie itp.), syntetyczny opis (statystyki opisowe lub histogramy)
  • metoda badawcza + krótkie uzasadnienie
  • wyniki - kopiuj wklej ze STATA (jeśli wiele wyników - zbiorcza tabela lub załączniki)
  • interpretacja wyników
  • porównanie z wynikami podobnych bada« innych autorów
  • główne wnioski
  • literatura

Obrona i złożenie pracy:

 1. Prace składamy na co najmniej tydzień przed egzaminem, obowiazuje ich ustna obrona.
 2. Na pierwszej stronie pracy należy umieścić następujące oświadczenie:
  "Oświadczam, że pracę wykonałem (wykonałam) samodzielnie. W przypadku wykorzystania całości lub fragmentów badania w pracach ,,na stopień'' (zaliczenia innych przedmiotów, praca magisterska, doktorska, itp.) poinformuję o tym: wykładowcę i prowadzącego ćwiczenia z mikroekonometrii oraz protora (lub inne osoby odpowiedzialne za ocenę późniejszych zajęć)."
 3. Ocena z obrony = ocena samej pracy + ocena przygotowania autora z zakresu badania + ocena znajomości STATA.


Konsultowanie

 • Gorąco zachęcamy do konsultowania kodów, wyników w trakcie pracy nad projektami.
 • 1-2 laboratoria będą poświęcone pracy nad projektami, oprócz tego 1-2 terminy konsultacji "z priorytetem dla osób przygotowujących projekty".